hi những cao thủChú iphone 4 vẫn ở chế độ Recovermode em dùng Iẻb đưa sang cơ chế DFU cầm là bám chưởng luôn. HIx